1 Cô-rinh-tô 12:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.