1Cô-rinh-tô 12:4 - Bản dịch Truyền thống
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.