1Cô-rinh-tô 12:11 - Bản dịch Truyền thống
Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.