1 Cô-rinh-tô 12:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng.