1Cô-rinh-tô 11:31 - Bản dịch Truyền thống
Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán.