1 Cô-rinh-tô 10:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.