1Cô-rinh-tô 10:31 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.