1 Cô-rinh-tô 10:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.