1Cô-rinh-tô 1:7 - Bản dịch Truyền thống
Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào.