1Cô-rinh-tô 1:19 - Bản dịch Truyền thống
cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết.