1 Cô-rinh-tô 1:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ.