1Cô-rinh-tô 1:11 - Bản dịch Truyền thống
Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh.