Rô-ma 9:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy thì người sẽ hỏi ta rằng: Sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng?