Rô-ma 9:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.