Rô-ma 9:1-3 - Bản dịch Truyền thống
1
Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Chúa Trời:
2
tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn.
3
Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác,