Rô-ma 8:37 - Bản dịch Truyền thống
Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.