Rô-ma 8:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?