Rô-ma 8:16 - Bản dịch Truyền thống
Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.