Rô-ma 7:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?