Rô-ma 7:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.