Rô-ma 3:23 - Bản dịch Truyền thống
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,