Rô-ma 3:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,