Rô-ma 2:6 - Bản dịch Truyền thống
là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: