Rô-ma 2:23 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!