Rô-ma 16:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ech-ta-chy, là kẻ rất thiết với tôi.