Rô-ma 16:3 - Bản dịch Truyền thống
Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ,