Rô-ma 16:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ,