Rô-ma 16:22 - Bản dịch Truyền thống
Tôi là Tẹt-tiu, người chép bức thơ nầy, chào thăm anh em trong Chúa.