Rô-ma 16:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội thánh của Đấng Christ chào anh em.