Rô-ma 14:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.