Rô-ma 14:18 - Bản dịch Truyền thống
Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen.