Rô-ma 14:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.