Rô-ma 13:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.