Rô-ma 12:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.