Rô-ma 11:6 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn.