Rô-ma 11:36 - Bản dịch Truyền thống
Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.