Rô-ma 10:17 - Bản dịch Truyền thống
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.