Rô-ma 1:22-23 - Bản dịch Truyền thống
22
Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;
23
họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.