Rô-ma 1:2 - Bản dịch Truyền thống
là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh,