Rô-ma 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma.