Công vụ 9:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ.