Công vụ 9:23 - Bản dịch Truyền thống
Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ.