Công vụ 9:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả.