Công vụ 8:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó.