Công vụ 8:29 - Bản dịch Truyền thống
Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.