Công vụ 7:48-50 - Bản dịch Truyền thống
48
Nhưng Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói:
49
Chúa phán: Trời là ngai ta, Đất là bệ chơn ta. Nào có nhà nào các ngươi cất cho ta, Có nơi nào cho ta yên nghỉ chăng?
50
Há chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật nầy chăng?