Công vụ 7:48 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: