Công vụ 7:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài năng.