Công vụ 6:8 - Bản dịch Truyền thống
Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân.