Công vụ 6:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.