Công vụ 6:4 - Bản dịch Truyền thống
Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.