Công vụ 5:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phi -e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.