Công vụ 4:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định rồi.