Công vụ 4:28 - Bản dịch Truyền thống
để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định rồi.