Công vụ 4:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói.