Công vụ 3:14 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình;